Số:267 + 268 Ngày 16 tháng 04 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
31-03-2017 - Quyết định số 09/2017/QĐ-TTg hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam. 3
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
04-04-2017 - Quyết định số 05/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước. 12
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
04-04-2017 - Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. 48
BỘ NGOẠI GIAO
16-03-2017 - Thông báo số 12/2017/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác năm 2016 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào", "Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2017". 56