Số:265 + 266 Ngày 16 tháng 04 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
04-04-2017 - Nghị định số 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 3
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
31-03-2017 - Quyết định số 08/2017/QĐ-TTg hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam. 21
BỘ TÀI CHÍNH
28-02-2017 - Thông tư số 18/2017/TT-BTC quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính. 30
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
31-03-2017 - Quyết định số 04/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách trung ương (bộ, ngành) của Kiểm toán nhà nước. 59
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
03-04-2017 - Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 84