Số:257 + 258 Ngày 12 tháng 04 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
12-01-2017 - Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 2
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
BỘ CÔNG THƯƠNG
24-03-2017 - Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BCT hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng. 32
24-03-2017 - Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BCT hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. 38
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
28-03-2017 - Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không. 76