Số:253 + 254 Ngày 10 tháng 04 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
21-03-2017 - Thông tư số 07/2017/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thủy sản - Cá tra phi lê đông lạnh”. 3
28-03-2017 - Thông tư số 08/2017/TT-BNNPTNT quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng. 13
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
31-03-2017 - Quyết định số 391/QĐ-TTg ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Việt Nhật. 33
03-04-2017 - Quyết định số 186/QĐ-UBQGAPEC2017 về việc kiện toàn ủy ban Quốc gia APEC 2017. 43
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
02-03-2017 - Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa. 45
27-03-2017 - Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam. 80
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
31-03-2017 - Quyết định số 631/QĐ-NHNN về việc đính chính Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet. 87