Số:25 + 26 Ngày 10 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ TÀI CHÍNH
08-11-2016 - Thông tư số 193/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không. 2
11-11-2016 - Thông tư số 235/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. 11
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
16-12-2016 - Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải. 17
(Đăng từ Công báo số 25 + 26 đến số 29 + 30)