Số:247 + 248 Ngày 09 tháng 04 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - VĂN BẢN HỢP NHẮT
02-03-2017 - Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải. 2
(Đăng từ Công báo số 243 + 244 đến số 251 + 252)