Số:243 + 244 Ngày 09 tháng 04 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
13-03-2017 - Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. 2
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
31-03-2017 - Thông tư số 01/2017/TT-VPCP hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 34
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - VĂN BẢN HỢP NHẮT
02-03-2017 - Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải. 48
(Đăng từ Công báo số 243 + 244 đến số 251 + 252)