Số:241 + 242 Ngày 07 tháng 04 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
23-03-2017 - Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm. 2
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHÍNH PHỦ
28-03-2017 - Công văn số 114/CP-KTTH về việc đính chính sai sót tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP. 87