Số:23 + 24 Ngày 09 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ TÀI CHÍNH
08-11-2016 - Thông tư số 190/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản. 2
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
16-12-2016 - Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa. 13