Số:223 + 224 Ngày 03 tháng 04 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
27-03-2017 - Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. 3
BỘ CÔNG AN
23-03-2017 - Thông tư số 11/2017/TT-BCA quy định Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo. 13
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
23-03-2017 - Quyết định số 571/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 16
23-03-2017 - Quyết định số 573/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam. 17
23-03-2017 - Quyết định số 574/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 18
23-03-2017 - Quyết định số 575/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 19
23-03-2017 - Quyết định số 576/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 20
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
22-03-2017 - Quyết định số 352/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 22
27-03-2017 - Chỉ thị số 10/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng. 25
BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG
21-03-2017 - Quyết định số 157/QĐ-BCĐCCTLBHXH ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. 29
BỘ TÀI CHÍNH
25-01-2017 - Quyết định số 166/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 31/12/2016. 36