Số:219 + 220 Ngày 31 tháng 03 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
20-03-2017 - Quyết định số 06/2017/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ. 3
BỘ QUỐC PHÒNG
08-03-2017 - Thông tư số 49/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Quyết định số 10/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển. 5
BỘ TÀI CHÍNH
16-03-2017 - Thông tư số 23/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2016/TT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh. 42
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
21-03-2017 - Quyết định số 03/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước. 46
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
20-03-2017 - Quyết định số 552/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 66
20-03-2017 - Quyết định số 553/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 68
20-03-2017 - Quyết định số 554/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 70
20-03-2017 - Quyết định số 555/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 79