Số:217 + 218 Ngày 31 tháng 03 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
20-03-2017 - Nghị định số 29/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải. 3
BỘ QUỐC PHÒNG
05-03-2017 - Thông tư số 48/2017/TT-BQP ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng. 19
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
20-03-2017 - Quyết định số 547/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 66
20-03-2017 - Quyết định số 548/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 71
20-03-2017 - Quyết định số 549/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 73
20-03-2017 - Quyết định số 550/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 76
20-03-2017 - Quyết định số 551/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 78
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
16-03-2017 - Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 80