Số:211 + 212 Ngày 28 tháng 03 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
10-03-2017 - Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 3
BỘ TÀI CHÍNH
06-03-2017 - Thông tư số 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính). 29
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
17-03-2017 - Quyết định số 337/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021. 33
17-03-2017 - Quyết định số 338/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2021. 37
BỘ XÂY DỰNG
15-12-2016 - Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD hợp nhất Thông tư hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. 41