Số:21 + 22 Ngày 09 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ TÀI CHÍNH
08-11-2016 - Thông tư số 185/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 3
22-11-2016 - Thông tư số 311/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 125/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế. 8
24-11-2016 - Thông tư số 312/2016/TT-BTC quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 11
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
26-12-2016 - Thông tư số 32/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 32
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
15-12-2016 - Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra ngành Giao thông vận tải. 50