Số:201 + 202 Ngày 25 tháng 03 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
14-03-2017 - Nghị định số 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước. 2
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
26-12-2016 - Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản. 21
(Đăng từ Công báo số 201 + 202 đến số 203 + 204)