Số:199 + 200 Ngày 24 tháng 03 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
26-12-2016 - Thông tư số 44/2016/TT-BTNMT quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản. 3
07-03-2017 - Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường. 16
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
14-03-2017 - Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin. 59
BỘ NGOẠI GIAO
06-03-2017 - Thông báo số 10/2017/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập". 62
06-03-2017 - Thông báo số 11/2017/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định hàng hải giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ của Vương quốc Bru-nây Đa-ru-xa-lam". 79
THANH TRA CHÍNH PHỦ
28-02-2017 - Quyết định số 426/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2016. 89