Số:197 + 198 Ngày 23 tháng 03 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
13-03-2017 - Nghị định số 23/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 4
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
09-03-2017 - Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. 12
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
08-03-2017 - Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 16
BỘ XÂY DỰNG
01-03-2017 - Thông tư số 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. 22
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
13-03-2017 - Quyết định số 321/QĐ-TTg sửa đổi Điều 3 Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu. 43
13-03-2017 - Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 45
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
02-03-2017 - Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt. 49
02-03-2017 - Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGTVT hợp nhất Thông tư quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu. 62
BỘ NGOẠI GIAO
06-03-2017 - Thông báo số 06/2017/TB-LPQT LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định liên Chính phủ về mạng lưới đường sắt xuyên Á (Intergovernmental Agreement on the Trans-Asian Railway Network)". 73
06-03-2017 - Thông báo số 07/2017/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định liên Chính phủ về Cảng cạn (Intergovernmental Agreement on Dry Ports)". 74
06-03-2017 - Thông báo số 08/2017/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định Cà phê quốc tế 2007 (International Coffee Agreement 2007)". 75
06-03-2017 - Thông báo số 09/2017/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Nghị định thư bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ký ngày 15 tháng 9 năm 2009". 76