Số:191 + 192 Ngày 18 tháng 03 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
01-03-2017 - Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 3
02-03-2017 - Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 25
BỘ QUỐC PHÒNG
27-02-2017 - Thông tư số 42/2017/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội. 59
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
24-02-2017 - Thông tư số 01/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 173/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 76
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHÍNH PHỦ
07-03-2017 - Nghị quyết số 30/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2017 79
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
08-03-2017 - Quyết định số 306/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 89
BỘ CÔNG THƯƠNG
07-03-2017 - Quyết định số 698/QĐ-BCT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016. 94