Số:185 + 186 Ngày 14 tháng 03 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
20-01-2017 - Thông tư số 03/2017/TT-BGTVT quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. 3
(Đăng từ Công báo số 183 + 184 đến số 185 + 186)
BỘ TÀI CHÍNH
10-02-2017 - Thông tư số 12/2017/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường. 44
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
27-02-2017 - Quyết định số 385/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 48
27-02-2017 - Quyết định số 386/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 50
27-02-2017 - Quyết định số 387/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 51
27-02-2017 - Quyết định số 388/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 52
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
01-03-2017 - Quyết định số 282/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. 53
BỘ NGOẠI GIAO
24-02-2017 - Thông báo số 02/2017/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Công hàm trao đổi về khoản ODA vốn vay cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ 7 tài khóa 2016 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản". 55
24-02-2017 - Thông báo số 03/2017/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Công hàm trao đổi liên quan đến hợp tác viện trợ không hoàn lại cung cấp trang thiết bị góp phần tăng cường năng lực đảm bảo an toàn giao thông đường thủy giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản". 62
24-02-2017 - Thông báo số 04/2017/TB-LPQT về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtơ-rây-li-a về chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ". 77