Số:181 + 182 Ngày 12 tháng 03 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
20-01-2017 - Thông tư số 04/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa. 3
BỘ QUỐC PHÒNG
12-02-2017 - Thông tư số 35/2017/TT-BQP quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ; khai thác tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ. 25
BỘ TÀI CHÍNH
24-01-2017 - Thông tư số 07/2017/TT-BTC hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả áp dụng trong lĩnh vực tài chính. 46
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
27-02-2017 - Quyết định số 379/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 75
27-02-2017 - Quyết định số 380/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 76
27-02-2017 - Quyết định số 381/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 78
27-02-2017 - Quyết định số 382/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 80
27-02-2017 - Quyết định số 383/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 82
27-02-2017 - Quyết định số 384/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 84
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
22-02-2017 - Quyết định số 471/QĐ-BGTVT về việc đính chính Thông tư số 03/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay. 93