Số:179 + 180 Ngày 10 tháng 03 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
24-02-2017 - Nghị định số 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng. 3
24-02-2017 - Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 8
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
20-02-2017 - Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. 49
BỘ TÀI CHÍNH
15-02-2017 - Thông tư số 13/2017/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. 60
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
24-02-2017 - Quyết định số 01/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. 75
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN DẦN TỘC
21-02-2017 - Quyết định số 53/QĐ-UBDT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc năm 2016. 90