Số:17 + 18 Ngày 08 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
02-12-2016 - Thông tư số 38/2016/TT-BGTVT quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt. 2
16-12-2016 - Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam. 24
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
15-12-2016 - Thông tư số 25/2016/TT-BGDĐT bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 58
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
15-12-2016 - Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT hợp nhất Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa. 60