Số:165 + 166 Ngày 04 tháng 03 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
28-12-2016 - Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường trung cấp. 2
BỘ QUỐC PHÒNG
16-02-2017 - Thông tư số 37/2017/TT-BQP hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng. 55