Số:163 + 164 Ngày 03 tháng 03 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ CÔNG AN
31-12-2016 - Thông tư số 57/2016/TT-BCA quy định mua sắm tài sản, hàng hóa trong Công an nhân dân. 3
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
11-11-2016 - Thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH quy định giá tối thiểu đối với dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 17
28-12-2016 - Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ trường cao đẳng. 24
BỘ TÀI CHÍNH
08-02-2017 - Thông tư số 11/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. 79
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
22-02-2017 - Quyết định số 254/QĐ-TTg ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 84