Số:161 + 162 Ngày 01 tháng 03 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ TÀI CHÍNH
05-01-2017 - Thông tư số 01/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. 3
16-01-2017 - Thông tư số 04/2017/TT-BTC hướng dẫn Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 18/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. 12
24-01-2017 - Thông tư số 08/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường. 15
06-02-2017 - Thông tư số 10/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 234/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. 21
BỘ XÂY DỰNG
06-02-2017 - Thông tư số 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. 47
BỘ Y TẾ
30-12-2016 - Thông tư số 52/2016/TT-BYT quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa các cấp. 55
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
21-02-2017 - Quyết định số 313/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 79
21-02-2017 - Quyết định số 314/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 80
21-02-2017 - Quyết định số 315/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 82
21-02-2017 - Quyết định số 316/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 83