Số:159 + 160 Ngày 28 tháng 02 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
20-01-2017 - Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa. 3
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
14-02-2017 - Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 14
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
13-02-2017 - Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu. 21
13-02-2017 - Thông tư số 03/2017/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản. 27
BỘ TÀI CHÍNH
30-12-2016 - Thông tư số 349/2016/TT-BTC quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 40
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
21-02-2017 - Quyết định số 308/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 64
21-02-2017 - Quyết định số 309/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 67
21-02-2017 - Quyết định số 310/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 69
21-02-2017 - Quyết định số 311/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 76
21-02-2017 - Quyết định số 312/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 79