Số:155 + 156 Ngày 26 tháng 02 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ CÔNG THƯƠNG
24-01-2017 - Thông tư số 01/2017/TT-BCT quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2017, 2018 và 2019. 3
10-02-2017 - Thông tư số 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện. 7
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
30-12-2016 - Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ. 16
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
02-02-2017 - Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội. 26
BỘ TÀI CHÍNH
28-12-2016 - Thông tư số 338/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 31
BỘ Y TẾ
30-12-2016 - Thông tư số 46/2016/TT-BYT ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày. 43
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
07-02-2017 - Thông tư số 01/2017/TT-NHNN ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 56
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
14-02-2017 - Quyết định số 199/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020. 62
15-02-2017 - Quyết định số 205/QĐ-TTg về việc công nhận Khu Du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 83