Số:15 + 16 Ngày 08 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
30-06-2016 - Thông tư liên tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu. 3
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
25-11-2016 - Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam. 7
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
23-12-2016 - Quyết định số 2753/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 67
23-12-2016 - Quyết định số 2754/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 69
23-12-2016 - Quyết định số 2755/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 70
23-12-2016 - Quyết định số 2756/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 74
23-12-2016 - Quyết định số 2757/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 76
23-12-2016 - Quyết định số 2758/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 78
23-12-2016 - Quyết định số 2759/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 79
23-12-2016 - Quyết định số 2760/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 80
23-12-2016 - Quyết định số 2762/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 82