Số:147 + 148 Ngày 19 tháng 02 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
08-02-2017 - Nghị định số 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí. 3
09-02-2017 - Nghị định số 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. 7
BỘ NỘI VỤ
24-01-2017 - Thông tư số 01/2017/TT-BNV hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải. 14
BỘ TÀI CHÍNH
14-12-2016 - Thông tư số 320/2016/TT-BTC quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 16
06-01-2017 - Thông tư số 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. 20
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
30-12-2016 - Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. 44
30-12-2016 - Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính. 61
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHÍNH PHỦ
07-02-2017 - Nghị quyết số 23/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017. 68
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
07-02-2017 - Quyết định số 164/QĐ-TTg về việc công nhận các xã An toàn khu tại tỉnh Quảng Nam. 73
09-02-2017 - Quyết định số 174/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017 - 2020”. 74
BAN CHỈ ĐẠO XỬ LÝ CÁC TỒN TẠI, YẾU KÉM CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN VÀ DOANH NGHIỆP CHẬM TIẾN ĐỘ, KÉM HIỆU QUẢ T
09-02-2017 - Quyết định số 48/QĐ-BCĐDADNCT ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương. 78