Số:145 + 146 Ngày 17 tháng 02 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
01-07-2016 - Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 2
(Đăng từ Công báo số 143 + 144 đến số 145 + 146)
BỘ QUỐC PHÒNG
24-01-2017 - Thông tư số 32/2017/TT-BQP quy định đăng ký, quản lý, sử dụng tàu thuyền quân sự. 24