Số:141 + 142 Ngày 15 tháng 02 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
19-01-2017 - Nghị quyết số 343/2017/UBTVQH14 quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm quốc gia, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm quốc gia, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. 3
(Đăng từ Công báo số 139 + 140 đến số 141 + 142)
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
28-06-2016 - Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 57
28-12-2016 - Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. 77
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
06-02-2017 - Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự 82