Số:13 + 14 Ngày 07 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ CÔNG THƯƠNG
30-11-2016 - Thông tư số 25/2016/TT-BCT quy định hệ thống điện truyền tải. 3
(Đăng từ Công báo số 11 + 12 đến số 13 + 14)
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
15-11-2016 - Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý. 25
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
09-12-2016 - Thông tư số 13/2016/TT-BVHTTDL quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã. 33
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
23-12-2016 - Quyết định số 08/2016/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. 45
26-12-2016 - Quyết định số 09/2016/QĐ-KTNN ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán. 71
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
27-12-2016 - Chỉ thị số 35/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. 85