Số:125 + 126 Ngày 07 tháng 02 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
29-12-2016 - Nghị quyết số 325/2016/UBTVQH14 quy định chế độ đối với cán bộ, công chức của Kiểm toán nhà nước. 2
30-12-2016 - Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 10
CHÍNH PHỦ
16-01-2017 - Nghị định số 05/2017/NĐ-CP quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam. 38
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
13-01-2017 - Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở. 56
13-01-2017 - Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông. 74
13-01-2017 - Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. 79