Số:117 + 118 Ngày 04 tháng 02 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
16-01-2017 - Thông tư số 01/2017/TT-BNNPTNT bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam. 2
BỘ QUỐC PHÒNG
05-01-2017 - Thông tư số 02/2017/TT-BQP quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 3
THANH TRA CHÍNH PHỦ
29-12-2016 - Thông tư số 03/2016/TT-TTCP quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân. 36
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
12-01-2017 - Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT hợp nhất Thông tư quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường. 58