Số:109 + 110 Ngày 02 tháng 02 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ CÔNG THƯƠNG
30-12-2016 - Thông tư số 43/2016/TT-BCT quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết. 2
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
28-12-2016 - Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia. 13
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
26-12-2016 - Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. 61
26-12-2016 - Thông tư số 44/2016/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam. 65
BỘ TƯ PHÁP
30-12-2016 - Thông tư số 13/2016/TT-BTP quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. 67