Số:101 + 102 Ngày 29 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ QUỐC PHÒNG
04-01-2017 - Thông tư số 01/2017/TT-BQP quy định việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng. 3
BỘ TÀI CHÍNH
15-11-2016 - Thông tư số 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăn ký hành nghề dịch vụ kế toán. 35
15-11-2016 - Thông tư số 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. 53
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH NƯỚC
10-01-2017 - Quyết định số 80/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 75
10-01-2017 - Quyết định số 81/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 76
10-01-2017 - Quyết định số 82/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 81
10-01-2017 - Quyết định số 83/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 83
10-01-2017 - Quyết định số 84/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 85
10-01-2017 - Quyết định số 89/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 86
10-01-2017 - Quyết định số 90/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 88
10-01-2017 - Quyết định số 91/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 90
10-01-2017 - Quyết định số 92/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam. 93
10-01-2017 - Quyết định số 93/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. 95