Số:09 + 10 Ngày 06 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
24-12-2016 - Nghị định số 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 2
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
05-12-2016 - Thông tư số 12/2016/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Golf. 29
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
14-12-2016 - Quyết định số 07/2016/QĐ-KTNN ban hành Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. 33