Số:07 + 08 Ngày 05 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ TÀI CHÍNH
14-11-2016 - Thông tư số 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. 2
15-11-2016 - Thông tư số 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 21
15-11-2016 - Thông tư số 298/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ. 31
15-11-2016 - Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ. 35
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
21-12-2016 - Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm. 52