Số:01 + 02 Ngày 01 tháng 01 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
21-12-2016 - Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. 2
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
15-12-2016 - Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt. 47
15-12-2016 - Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn. 57
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
23-12-2016 - Quyết định số 2504/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông. 77