XÂY DỰNG
 • Thông tư 16/2010/TT-BXD

  quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/ NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 01/09/2010] [Hiệu lực: 16/10/2010]
 • Thông tư 08/2010/TT-BXD

  hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 29/07/2010] [Hiệu lực: 15/09/2010]
 • Thông tư 09/2010/TT-BXD

  quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 04/08/2010] [Hiệu lực: 20/09/2010]
 • Quyết định 70/2010/QĐ-TTg

  sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 05/11/2010] [Hiệu lực: 23/12/2010]
 • Thông tư 18/2010/TT-BXD

  quy định việc áp dung quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 15/10/2010] [Hiệu lực: 15/12/2010]
 • Thông tư 14/2010/TT-BXD

  quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng gạch ốp lát.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 20/08/2010] [Hiệu lực: 04/10/2010]
 • Thông tư 42/2010/TT-BNNPTNT

  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình thủy lợi.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 06/07/2010] [Hiệu lực: 06/01/2011]
 • Thông tư 18/2010/TT-BKH

  hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án "Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 27/07/2010] [Hiệu lực: 27/07/2010]