VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH
 • Nghị định 98/2010/NĐ-CP

  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 21/09/2010] [Hiệu lực: 06/11/2010]
 • Nghị định 94/2010/NĐ-CP

  quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 09/09/2010] [Hiệu lực: 01/11/2010]
 • Nghị định 90/2010/NĐ-CP

  quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 18/08/2010] [Hiệu lực: 01/01/2011]
 • Thông tư 13/2010/TT-BTNMT

  quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 28/07/2010] [Hiệu lực: 15/09/2010]
 • Thông tư 22/2010/TT-BTTTT

  quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09 tháng 7 năm 2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 06/10/2010] [Hiệu lực: 20/11/2010]
 • Nghị định 110/2010/NĐ-CP

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 09/11/2010] [Hiệu lực: 31/12/2010]
 • Thông tư 16/2010/TT-BTTTT

  quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo chí in, xuất bản số phụ, xuất bản phụ trương, xuất bản đặc sản.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 19/07/2010] [Hiệu lực: 01/10/2010]
 • Thông tư 160/2010/TT-BTC

  hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/BTC-MTTW của Bộ Tài chính và Ban Thường trực UBTWMTTQVN về công tác quản lý tài chính thực hiện "Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 19/10/2010] [Hiệu lực: 03/12/2010]
 • Thông tư 33/2010/TT-BLĐTBXH

  hướng dẫn một số điều của Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 01/11/2010] [Hiệu lực: 16/12/2010]
 • Thông tư 14/2010/TT-BKHCN

  quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 26/08/2010] [Hiệu lực: 10/10/2010]
 • Quyết định 1884/QĐ-TTg

  về việc phê duyệt Đề án Tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010).

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 13/10/2010] [Hiệu lực: 13/10/2010]
 • Quyết định 51/2010/QĐ-TTg

  về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 28/07/2010] [Hiệu lực: 20/09/2010]
 • Thông tư 05/2010/TT-BVHTTDL

  quy định việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 07/07/2010] [Hiệu lực: 25/08/2010]