THƯƠNG MẠI
 • Nghị định 83/2010/NĐ-CP

  về đăng ký giao dịch bảo đảm.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 23/07/2010] [Hiệu lực: 09/09/2010]
 • Quyết định 65/2010/QĐ-TTg

  ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 25/10/2010] [Hiệu lực: 15/12/2010]
 • Thông tư 29/2010/TT-BCT

  về việc nhập khẩu ôtô chưa qua sử dụng bị đục sửa số khung, máy.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 19/07/2010] [Hiệu lực: 05/09/2010]
 • Nghị định 109/2010/NĐ-CP

  về kinh doanh xuất khẩu gạo.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 04/11/2010] [Hiệu lực: 01/01/2011]
 • Quyết định 2011/QĐ-TTg

  về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 05/11/2010] [Hiệu lực: 05/11/2010]
 • Thông tư 153/2010/TT-BTC

  hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 28/09/2010] [Hiệu lực: 01/01/2011]
 • Thông tư 63/2010/TT-BNNPTNT

  hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 01/11/2010] [Hiệu lực: 16/12/2010]
 • Luật 54/2010/QH12

  Luật Trọng tài thương mại.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 17/06/2010] [Hiệu lực: 01/01/2011]
 • Thông tư 154/2010/TT-BTC

  về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 01/10/2010] [Hiệu lực: 15/11/2010]
 • Thông tư 19/2010/TT-BKH

  quy định nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 19/08/2010] [Hiệu lực: 01/01/2011]
 • Quyết định 1386/QĐ-TTg

  bổ sung Quyết định số 1082/ QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi thẩm quyền định giá đối với sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia, đường bộ và đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 09/08/2010] [Hiệu lực: 09/08/2010]
 • Thông tư 11/2010/TT-BKHCN

  quy định về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 30/07/2010] [Hiệu lực: 13/09/2010]
 • Thông tư 122/2010/TT-BTC

  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 12/08/2010] [Hiệu lực: 01/10/2010]