THUẾ - PHÍ VÀ LỆ PHÍ
 • Thông tư 105/2010/TT-BTC

  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 23/07/2010] [Hiệu lực: 01/07/2010]
 • Nghị định 106/2010/NĐ-CP

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 28/10/2010] [Hiệu lực: 01/01/2011]
 • Thông tư 166/2010/TT-BTC

  hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ, lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 27/10/2010] [Hiệu lực: 12/12/2010]
 • Thông tư 172/2010/TT-BTC

  hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 02/11/2010] [Hiệu lực: 01/01/2011]
 • Thông tư 130/2010/TT-BTC

  về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Trạm thu phí Định Quán và Trạm thu phí Bảo Lộc, Quốc lộ 20.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 01/09/2010] [Hiệu lực: 16/10/2010]
 • Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP

  hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/09/2010] [Hiệu lực: 06/11/2010]
 • Thông tư liên tịch 163/2010/TTLT-BTC-BNV

  hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 20/10/2010] [Hiệu lực: 05/12/2010]
 • Thông tư 169/2010/TT-BTC

  quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 01/11/2010] [Hiệu lực: 01/01/2011]
 • Thông tư 94/2010/TT-BTC

  hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 30/06/2010] [Hiệu lực: 14/08/2010]
 • Thông tư 120/2010/TT-BTC

  hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 11/08/2010] [Hiệu lực: 25/09/2010]
 • Thông tư 175/2010/TT-BTC

  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 05/11/2010] [Hiệu lực: 20/12/2010]
 • Thông tư 182/2010/TT-BTC

  sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng vàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 12/11/2010] [Hiệu lực: 12/11/2010]
 • Thông tư 170/2010/TT-BTC

  hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 01/11/2010] [Hiệu lực: 01/01/2011]