SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  • Nghị định 88/2010/NĐ-CP

    quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

    [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 16/08/2010] [Hiệu lực: 01/10/2010]