NGÂN HÀNG
 • Luật 46/2010/QH12

  Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 16/06/2010] [Hiệu lực: 01/01/2011]
 • Thông tư 16/2010/TT-NHNN

  hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 25/06/2010] [Hiệu lực: 09/08/2010]
 • Luật 47/2010/QH12

  Luật Các tổ chức tín dụng.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 16/06/2010] [Hiệu lực: 01/01/2011]
 • Quyết định 50/2010/QĐ-TTg

  về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 28/07/2010] [Hiệu lực: 10/09/2010]
 • Thông tư 23/2010/TT-NHNN

  quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 09/11/2010] [Hiệu lực: 01/01/2011]
 • Thông tư 22/2010/TT-NHNN

  quy định về huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 29/10/2010] [Hiệu lực: 29/10/2010]
 • Thông tư 21/2010/TT-NHNN

  quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 08/10/2010] [Hiệu lực: 01/07/2011]
 • Thông tư 161/2010/TT-BTC

  hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 20/10/2010] [Hiệu lực: 04/12/2010]
 • Thông tư 17/2010/TT-NHNN

  sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 29/06/2010] [Hiệu lực: 29/06/2010]
 • Thông tư 20/2010/TT-NHNN

  hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 29/09/2010] [Hiệu lực: 29/09/2010]
 • Thông tư 18/2010/TT-NHNN

  quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 16/09/2010] [Hiệu lực: 16/09/2010]