LAO ĐỘNG
 • Thông tư liên tịch 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

  hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 30/07/2010] [Hiệu lực: 13/09/2010]
 • Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH

  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 25/10/2010] [Hiệu lực: 09/12/2010]
 • Nghị định 108/2010/NĐ-CP

  quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 29/10/2010] [Hiệu lực: ]
 • Thông tư 27/2010/TT-BLĐTBXH

  hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 14/09/2010] [Hiệu lực: 29/10/2010]
 • Nghị định 107/2010/NĐ-CP

  quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 29/10/2010] [Hiệu lực: ]
 • Quyết định 962/QĐ-TTg

  thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 25/06/2010] [Hiệu lực: 25/06/2010]
 • Thông tư 19/2010/TT-BLĐTBXH

  quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 07/07/2010] [Hiệu lực: 21/08/2010]
 • Thông tư 21/2010/TT-BLĐTBXH

  ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 05/08/2010] [Hiệu lực: 20/09/2010]