KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
 • Nghị định 96/2010/NĐ-CP

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 20/09/2010] [Hiệu lực: 06/11/2010]
 • Nghị định 69/2010/NĐ-CP

  về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 21/06/2010] [Hiệu lực: 10/08/2010]
 • Thông tư 05/2010/TT-BKHCN

  quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 02/07/2010] [Hiệu lực: 16/08/2010]
 • Thông tư 15/2010/TT-BKHCN

  ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép".

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 14/09/2010] [Hiệu lực: 29/10/2010]
 • Quyết định 55/2010/QĐ-TTg

  thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 10/09/2010] [Hiệu lực: 26/10/2010]
 • Thông tư 16/2010/TT-BKHCN

  về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 21/09/2010] [Hiệu lực: 05/11/2010]
 • Thông tư 08/2010/TT-BKHCN

  hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/07/2010] [Hiệu lực: 05/09/2010]
 • Nghị định 80/2010/NĐ-CP

  quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 14/07/2010] [Hiệu lực: 01/09/2010]
 • Thông tư 13/2010/TT-BKHCN

  sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 30/07/2010] [Hiệu lực: 13/09/2010]
 • Thông tư 37/2010/TT-BYT

  quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 16/08/2010] [Hiệu lực: 15/10/2010]
 • Thông tư 06/2010/TT-BKHCN

  về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 02/07/2010] [Hiệu lực: 16/08/2010]
 • Thông tư 10/2010/TT-BKHCN

  hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Xây dựng mô hình ứng dung và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2004 -2010.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 30/07/2010] [Hiệu lực: 13/09/2010]
 • Thông tư 09/2010/TT-BKHCN

  về việc ban hành "Quy chế đánh giá Phòng thí nghiệm trọng điểm".

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 23/07/2010] [Hiệu lực: 06/09/2010]