ĐẤT ĐAI
 • Luật 48/2010/QH12

  Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 17/06/2010] [Hiệu lực: 01/01/2012]
 • Thông tư 20/2010/TT-BTNMT

  quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/10/2010] [Hiệu lực: 10/12/2010]
 • Sao lục 36/2010/SL-LPQT

  1. Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; 2. Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; 3. Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 05/08/2010] [Hiệu lực: 05/08/2010]
 • Thông tư 20/2010/TT-BXD

  hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 27/10/2010] [Hiệu lực: 11/12/2010]
 • Chỉ thị 1315/CT-TTg

  về việc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 23/07/2010] [Hiệu lực: 23/07/2010]
 • Thông tư 24/2010/TT-BTNMT

  Quy định về đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 27/10/2010] [Hiệu lực: 01/01/2011]
 • Lệnh 02/2010/L-CTN

  về việc công bố Luật.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 28/06/2010] [Hiệu lực: 28/06/2010]