CÔNG NGHIỆP
 • Thông tư 28/2010/TT-BCT

  quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 28/06/2010] [Hiệu lực: 16/08/2010]
 • Thông tư 35/2010/TT-BCA

  quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 11/10/2010] [Hiệu lực: 25/11/2010]
 • Quyết định 444/QĐ-CKTĐ

  về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 23/09/2010] [Hiệu lực: 23/09/2010]