CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 • Quyết định 1755/QĐ-TTg

  phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông".

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/09/2010] [Hiệu lực: 22/09/2010]
 • Quyết định 49/2010/QĐ-TTg

  về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 19/07/2010] [Hiệu lực: 06/09/2010]
 • Quyết định 69/2010/QĐ-TTg

  quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 03/11/2010] [Hiệu lực: 20/12/2010]
 • Thông tư 14/2010/TT-BTTTT

  quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 29/06/2010] [Hiệu lực: 01/09/2010]
 • Quyết định 1605/QĐ-TTg

  phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 27/08/2010] [Hiệu lực: 27/08/2010]
 • Thông tư 23/2010/TT-BTTTT

  quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 15/10/2010] [Hiệu lực: 01/12/2010]